گزارش اول کمیته سیاست‌گذاری کنگره ایرانیان کانادا (Farsi Progress Report)

هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا (کنگره) برای پیشبرد اهداف کنگره و برای به‌انجام رساندن تعهدات خود در سال جاری سه کمیته اصلی که در اساسنامه کنگره پیش‌بینی شده‌اند را سامان داد. کمیته سیاست‌گذاری (کمیته) یکی از این سه بود که بیش از دو هفته پیش کار خود را آغاز کرد. بر اساس رهنمود هیئت مدیره، این کمیته زیر نظر هیئت مدیره و در چارچوب اساسنامه کنونی عمل می‌کند 

Read more

connect

get updates