موفقیت جامعه ایرانیان کانادا، نیازمند همکاری و همیاری همه ماست

: متن زیر دعوت به همکاری از متخصصین ایرانی کانادایی با کمیته مشارکت و ارتباطات کنگره در رابطه با برنامه مربوط به خدمت رسانی به تازه واردین ایرانی میباشد

Read more

The Success of the Iranian Community Requires our Cooperation

Here is an announcement from our Public Relations Committee inviting Iranian-Canadian experts to cooperate with ICC for its newcomers settlement program:  

Read more

connect

get updates