به احترام چهلمین روز از درگذشت مسافران پرواز ۷۵۲

۴۰ روز از فاجعه پرواز ۷۵۲ و زمانی که نیروهای مسلح ایران هواپیمای مسافربری را با شلیک موشک ساقط کردند میگذرد. سرنشینان این هواپیما که اغلب ایرانیان ساکن کانادا بودند در این پرواز کشته شدند. از آنجایی که در فرهنگ ایرانی ۴۰ امین روز درگذشت افراد بسیار مهم است، کنگره ایرانیان کانادا بدین وسیله این روز را به تمامی ایرانیان کانادا تسلیت می گوید.

همچنین مجددا اعلام میکنیم که ما خواهان شفافیت، پاسخگویی و عدالت برای تمام قربانیان این سانحه تلخ و بازماندگانشان هستیم. ما یک بار دیگر نه... تنها شلیک به یک پرواز مسافری توسط نیروهای ایران را، بلکه سه روز اطلاعات رسانی نادرست دولت ایران به عموم مردم را نیز محکوم می کنیم.

یک بار دیگر خواهان تحقیق و بررسی کامل این فاجعه با نظارت کامل نهادهای بین المللی و بازرسان مستقل و مشخص شدن و محاکمه مسببین آن هستیم.

خانواده های قربانیان این تراژدی وحشتناک می بایست به هر نحو که ممکن و مطلوب آنان است، از جمله با پرداخت غرامت، مورد حمایت قرار گیرند.

همچنین از دولت کانادا تقاضا داریم تا همراه با متحدان خود در جهت کاهش تنش ها در منطقه و برای جلوگیری از فجایع انسانی بیشتر میانجیگری کند. کانادا می بایست برای ایجاد صلح تلاش کند.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

   

 

Get Updates