هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا خواستار معذرت خواهی سناتور آندره پریت شد

به نقل از نشریه‌ی سلام تورنتو:

هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا با ارسال نامه ای به سناتور اندره پریت Andre Pratte به سخنان 27 اکتبر او در سنای کانادا اعتراض کرد.
در این نامه آمده است: 

«این نامه ای است در اعتراض به صحبت های شما در 27 اکتبر 2016 در سنای کانادا که در جریان مناظره و مباحثه پیرامون 6-Bill C اظهار داشته اید. در این جلسه که به ضبط رسیده، شما یک نمونه فرضی از یک تروریست ارائه داده اید که دارای شهروندی مضاعف کانادایی و ایرانی باشد، که عملا ایران و ایرانی ـ کانادایی ها و پیشینه قومی آنها با تروریسم معادل فرض می شود. ما این نامه را برای ابـراز مخالفـت بـا ایـن اظهـارات می نویسیم، که نمونه آشکاری از تبعیض و افترا علیه کامیونیتی ایرانی ـ کانادایی را شامل می شود.

سناتور اندره پریت روزنامه نگار و سیاستمدار کانادایی است. او سالها سردبیر روزنامه پرس مونترال بوده در مارچ 2016 به عضویت در سنای کانادا برگزیده شد.  او نویسنده Extraordinary Canadians Wilfrid Laurier می باشد.

سناتور اندره پریت روزنامه نگار و سیاستمدار کانادایی است. او سالها سردبیر روزنامه لا پرس مونترال بوده در مارچ 2016 به عضویت در سنای کانادا برگزیده شد. او نویسنده کتاب Extraordinary Canadians Wilfrid Laurier می باشد.

بیش از 300 هزار ایرانی ـ کانادایی در سراسر کانادا زندگی می کنند، که تعداد آنها در حال رشد است. فقط استان کبک که شما آن را در سنای کانادا نمایندگی می کنید، بین سالهای 2011 تا 2015 بیش از 14 هزار مهاجر جدید از ایران پذیرفته است. کانادایی های ایرانی کامیونیتی بسیار تحصیل کرده ای هستند که سهم مثبت چشمگیری در جامعه مالتی کالچر کانادا ایفا می کنند، سهمی که اظهارات شما آن را نادیده گرفته و بی ارزش جلوه می دهد.

بنابر این ما خواستار معذرت خواهی فوری شما به خاطر اظهاراتتان در 27 اکتبر 2016 هستیـم و عـلاوه بـر آن از شما درخواست می کنیم به طور قاطع معادل سازی ایرانی تباری یا شهروندی ایرانی، و در واقع هر قومیتی را، با تروریسم مردود بشمارید.

با احترام 
هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

Date: Nov 16, 2016
Kind Attention: Senator Andre Pratte,
Dear Senator Pratte,
This is a letter protesting your comments made in the Senate of Canada on October 27, 2016
during the debates and discussions regarding Bill C-6. In this recorded meeting, you provided a
hypothetical example of a terrorist who holds duel Canadian and Iranian citizenship, in effect
equating Iran and Iranian Canadians and their ethnic background to terrorism. We are writing to
express our objection to these statements, which clearly constitute an example of discrimination
and defamation against the Iranian Canadian community.

Over 300,000 Iranian Canadians live in Canada nationwide, and this population is growing.

Quebec alone, a province you represent in the Senate of Canada, accepted over 14,000 new
immigrants from Iran in the period between 2011 and 2015. Iranian Canadians are a highly
educated community with significant positive contributions to Canada’s multicultural society,
contributions which comments like the one you made ignore and demean.

We therefore request an immediate apology for your statements on October 27, 2016 and further
ask that you categorically reject the equation of Iranian background or citizenship, or indeed
those of any ethnicity, to terrorism.

Sincerely,
Board of Directors
Iranian Canadian Congress

CC:
The Right Honourable Justin Trudeau, Prime Minister.
The Honourable George J. Furey, Speaker of the Senate.
The Honourable Peter Harder, Government Representative, Senate of Canada.

45 Sheppard Avenue East, Unit 900, Toronto, ON,M2N 5W9, [email protected], www.iccongress.ca

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

 

Get Updates