کنگره ایرانیان کانادا طومار نژاد پرستانه «درخواست خروج دانشجوهای ایرانی» را محکوم می‌کند

کنگره ایرانیان کانادا طومار نژاد پرستانه «درخواست خروج دانشجوهای ایرانی» را محکوم می‌کند.

هفته گذشته، ازرالوانت، از ربل مدیا، در پاسخ به سقوط هواپیمای ۷۵۲ اوکراینی طوماری نوشت که در آن از دانشگاه‌های کانادا درخواست میکند دانشجو‌های با تابعیت ایرانی را اخراج کند، این در حالیست که پس از سقوط هواپیمای اوکراینی درخشش و نقش دانشجوهای ایرانی در جامعه علمی کانادا پر رنگتر از قبل شد.

کنگره ایرانیان کانادا ضمن ابراز خشم و انزجار جامعه ایرانی-کانادایی از این طومار که توسط رسانه راست‌گ...رای افراطی به منظور فرصت طلبی و بهره برداری از فاجعه سقوط هواپیما منتشر شده، بار دیگر تاکید میکند: ایرانیان کانادا و بخصوص دانشجویان بین‌المللی ایرانی مشغول به تحصیل در کانادا، جز اصلی و تاثیرگذار در پیشرفت علم و دانش کانادا هستند، و ما تا اخرین لحظه از حقمان برای ماندن در کانادا ،خلاف سلیقه مهاجر‌ستیزانی مانند ازرا لاونت، دفاع خواهیم کرد.

بدین منظور کنگره ایرانیان کانادا با تمام قوا بدنبال یافتن گزینه مناسب برای پاسخ به تنفر پراکنی و تبعیض علیه ایرانیان میباشد، گزینه های پیش رو شامل درخواست برای بررسی تبعیض علنی علیه ایرانیان، و سوال از شبکه های اجتماعی برای در اختیار قرار دادن تریبون به نفرت پراکنی و مهاجر ستیزیست. بزودی اطلاعات بیشتر را در این امر مهم به اطلاع شما می‌رسانیم.

English Version Here

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

   

 

Get Updates