گزارش اول کمیته سیاست‌گذاری کنگره ایرانیان کانادا (Farsi Progress Report)

هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا (کنگره) برای پیشبرد اهداف کنگره و برای به‌انجام رساندن تعهدات خود در سال جاری سه کمیته اصلی که در اساسنامه کنگره پیش‌بینی شده‌اند را سامان داد. کمیته سیاست‌گذاری (کمیته) یکی از این سه بود که بیش از دو هفته پیش کار خود را آغاز کرد. بر اساس رهنمود هیئت مدیره، این کمیته زیر نظر هیئت مدیره و در چارچوب اساسنامه کنونی عمل می‌کند 

Read more

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

 

Get Updates