موفقیت جامعه ایرانیان کانادا، نیازمند همکاری و همیاری همه ماست

: متن زیر دعوت به همکاری از متخصصین ایرانی کانادایی با کمیته مشارکت و ارتباطات کنگره در رابطه با برنامه مربوط به خدمت رسانی به تازه واردین ایرانی میباشد

Read more

The Success of the Iranian Community Requires our Cooperation

Here is an announcement from our Public Relations Committee inviting Iranian-Canadian experts to cooperate with ICC for its newcomers settlement program:  

Read more

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

 

Get Updates